bip.gov.pl
A A A K
BIP PBW w Rzeszowie
To jest wersja archiwalna z dnia 05.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

STATUT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ
W RZESZOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, zwana dalej „Biblioteką” jest publiczną placówką oświatową.

§ 2

1. Siedzibą Biblioteki jest budynek przy ulicy Gałęzowskiego 4 w Rzeszowie.

2. Filie Biblioteki noszą nazwy:

1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Kolbuszowej;

2) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku;

3) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Łańcucie;

4) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Mielcu;

5) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Sędziszowie Młp.;

6) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Strzyżowie.

3. Nazwa jest używana przez Bibliotekę i Filie na tablicach informacyjnych, dokumentach i pieczęciach w pełnym brzmieniu.

§ 3

Organem prowadzącym Bibliotekę jest Województwo Podkarpackie.

§ 4

Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

§ 5

Biblioteka obejmuje zasięgiem swojej działalności obszar województwa podkarpackiego.

§ 6

Biblioteka działa na podstawie:

1) Aktu założycielskiego tj. uchwały Nr XXII/244/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 września 2000 r. w sprawie rozwiązania zespołu placówek o nazwie Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie, nadania Statutów Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie i Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie;

2) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o Bibliotekach( tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 642)

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369);

5) niniejszego statutu.

CELE I ZADANIA

§ 7

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie wraz z filiami prowadzi działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania, w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

2. Celem Biblioteki jest podnoszenie jakości usług poprzez kompleksową automatyzację procesów bibliotecznych i wykorzystanie w szerokim zakresie nowoczesnych technologii w dążeniu do społeczeństwa informacyjnego.

3. Dąży do tego, aby stawać się nowoczesnym centrum kształcenia i studiowania.

§ 8

1.Do zadań Biblioteki należy:

1) Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

e) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

f) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,

g) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2-5,

h) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) Organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

3) Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej.

4) Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

5) Biblioteka może ponadto:

a) prowadzić działalność wydawniczą;

b) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

§ 9

1.Biblioteka współpracuje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz z innymi bibliotekami poprzez:

1) organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich w zakresie bibliotekoznawstwa na podstawie odrębnych przepisów;

2) prowadzenie szkolenia uczniów klas maturalnych oraz w zakresie korzystania z usług Biblioteki;

3) wymianę informacji o kierunkach kształcenia i wymaganej literaturze nauczanych przedmiotów;

4) opracowywanie zestawień bibliograficznych i wykazów literatury dla potrzeb placówek doskonalenia nauczycieli i innych użytkowników oraz oferowanie własnych zbiorów;

5) współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli w prowadzeniu doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

ORGANY BIBLIOTEKI

§ 10

1. Organami Biblioteki są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna.

§ 11

1. Stanowisko dyrektora Biblioteki powierza i odwołuje Samorząd Województwa Podkarpackiego.

2. Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych, poziom i jakość usług oraz rozwój Biblioteki w ramach posiadanych środków.

3. Dyrektor Biblioteki w szczególności:

1) kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach;

3) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Biblioteki;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Biblioteki podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Biblioteki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Biblioteki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Biblioteki.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Bibliotece nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Biblioteki;

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Biblioteki;

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Biblioteki;

d) powoływania i odwoływania wicedyrektora, kierowników wydziałów i filii po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

5. Do zadań Dyrektora należy ponadto:

1) planowanie pracy: przygotowywanie planów pracy, programów rozwoju placówki, planów finansowych i innych;

2) opracowywanie rocznych sprawozdań, ocen i analiz pracy;

3) opracowywanie danych liczbowych za rok szkolny wg arkusza obowiązującego
w podkarpackich bibliotekach pedagogicznych;

4) prowadzenie działalności interwencyjnej na rzecz sieci bibliotek pedagogicznych w rejonie działania Biblioteki;

5) współpraca z lokalnymi władzami administracji państwowej i samorządowej, zakładami i instytucjami wspierającymi działalność Biblioteki.

6) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

6. Dyrektor Biblioteki może upoważnić kierowników filii do załatwiania określonych spraw w jego imieniu. Upoważnienia nie ograniczają uprawnień Dyrektora Biblioteki do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie spraw będących przedmiotem tych upoważnień.

7. Dyrektor Biblioteki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Biblioteki i zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

§ 12

Zarząd Województwa Podkarpackiego może wyrazić zgodę na utworzenie stanowiska wicedyrektora na wniosek Dyrektora Biblioteki.

§ 13

1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem Biblioteki w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece.

3. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym także inne osoby, zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Biblioteki.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

6. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

1) zatwierdzanie strategii działania Biblioteki;

2) zatwierdzanie planów pracy i programów rozwoju Biblioteki;

3) ustalanie organizacji wewnątrzbibliotecznego doskonalenia nauczycieli;

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych.

7. Rada opiniuje w sprawach:

1) organizacji pracy Biblioteki i zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki;

2) wniosków o nagrody, odznaczenia i inne wyróżnienia dla pracowników;

3) regulaminów wewnętrznych Biblioteki;

4) planu finansowego Biblioteki;

5) zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w Bibliotece i odwoływania z tych stanowisk.

8. Rada uchwala statut Biblioteki i jego zmiany.

9. Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Biblioteki.

10. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Rada ustala regulamin swojej działalności. Posiedzenia Rady są protokołowane.

12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste nauczycieli i innych pracowników Biblioteki.

§ 14

1. Dyrektor Biblioteki współdziała z Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji zadań statutowych Biblioteki, wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej i decyzje dyrektora są jawne.

3. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Biblioteki o podejmowanych działaniach lub decyzjach organizuje dyrektor Biblioteki.

4. Sprawy sporne wewnątrz Biblioteki rozstrzyga Dyrektor. W przypadku, gdy jedną ze stron jest Dyrektor, organem rozstrzygającym spór jest Zarząd Województwa Podkarpackiego. Decyzja organu rozstrzygającego spór jest ostateczna.

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 15

1. Organizację Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie tworzą:

1) wydziały;

2) filie;

3) biuro;

4) samodzielne stanowisko.

2. W skład Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie wchodzą:

1) Wydziały:

a) Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;

b) Czytelnia i Informatorium;

c) Wypożyczalnia Książek i Zbiorów Audiowizualnych;

d) Wydział Ekonomiczno- Administracyjny.

2) Filie:

a) w Kolbuszowej,

b) w Leżajsku,

c) w Łańcucie,

d) w Mielcu,

e) w Sędziszowie Młp.,

f) w Strzyżowie.

3) Biuro obsługi informatycznej systemu bibliotecznego bibliotek pedagogicznych województwa podkarpackiego.

3. Wydziały tworzy, przekształca i likwiduje dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.

4. Filie Biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje Samorząd Województwa Podkarpackiego na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
w ramach posiadanych środków.

5. Filie są integralną częścią Biblioteki i objęte są jej budżetem.

6. Wydziały i filie Biblioteki współpracują ze sobą w zakresie :

a) kompleksowej automatyzacji procesów bibliotecznych;

b) kreowania polityki gromadzenia i opracowania zbiorów;

c) doboru i selekcji zbiorów w czytelni i wypożyczalni;

d) przeprowadzania skontrum zbiorów;

e) badania i zaspakajania potrzeb klientów;

f) organizowania i prowadzenia wspomagania;

g) promocji Biblioteki;

h) wymianę doświadczeń i doskonalenie warsztatu pracy;

i) organizowania i prowadzenia praktyk studenckich i przysposobienia bibliotecznego dla uczniów i studentów.

§ 16

1. Użytkownicy Biblioteki mają dostęp do zasobów Internetu.

2. Zasady korzystania ze zbiorów, dostępu do zasobów Internetu, prawa i obowiązki użytkowników Biblioteki, określają odpowiednie regulaminy.

3. Biblioteka pobiera opłaty:

a) za usługi reprograficzne oraz wypożyczenia międzyblioteczne;

b) za niezwrócone w terminie książki i inne materiały biblioteczne;

c) za koszty wysłanych upomnień;

d) za zniszczenie lub zagubienie książek i innych materiałów bibliotecznych;

e) zwrot kosztów za wydanie karty czytelnika;

f) zwrot kosztów za wydanie duplikatu karty czytelnika.

4. Wysokość opłat, o których mowa w punkcie 3 regulują odpowiednie regulaminy: Udostępniania Zbiorów; Korzystania z Dostępu do Internetu.

5. Opłaty wymienione w punkcie 3 ustalane są zarządzeniem Dyrektora Biblioteki .

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

§ 17

Biblioteka udostępnia swoje zbiory we wszystkie dni tygodnia, oprócz śród, niedziel i świąt
w następujących godzinach:

1. Rzeszów:

1) Wypożyczalnia Książek i Zbiorów Audiowizualnych:

a) Poniedziałek – wtorek; czwartek-piątek: 09.00-18.45;

b) środa : nieczynne;

c) sobota : 09.00-13.

2) Czytelnia i Informatorium:

a) Poniedziałek – wtorek; czwartek-piątek: 09.00-19.00;

b) środa: nieczynne;

c) sobota: 09.00-13.00.

2.Filie:

1) Kolbuszowa

a) poniedziałek – wtorek; czwartek – piątek: 10.00-17.00;

b) środa: nieczynne;

c) sobota: 9.15-13.00.

2) Leżajsk

a) poniedziałek – wtorek; czwartek – piątek: 10.00-17.00;

b) środa: nieczynne;

c) sobota- 9.00-13.00.

3) Łańcut

a) poniedziałek- wtorek; czwartek – piątek: 10.00-17.00

b) środa: nieczynne;

c) sobota 9.00-13.00.

4) Mielec

a) poniedziałek – wtorek; czwartek – piątek: 9.00-17.00

b) środa: nieczynne

c) sobota: 9.00-13.00

5) Sędziszów Młp.

a) poniedziałek, piątek: 9.00 -16.00;

b) wtorek, czwartek: 10.00 – 17.00

c) środa – nieczynne;

d) sobota 9.00-13.00.

6) Strzyżów

a) poniedziałek- wtorek; czwartek – piątek: 9.30-16.30

b) środa: nieczynne;

c) sobota: 8.45-12.45.

2. Środa jest dniem przeznaczonym na prace wewnętrzne Biblioteki, organizowanie seminariów, konferencji, spotkań autorskich, form doskonalenia i szkolenia pracowników
i prowadzenie lekcji bibliotecznych.

3. Dyrektor Biblioteki, na uzasadniony wniosek kierownika filii lub wydziału udostępniającego zbiory może wyrazić zgodę na pracę w innych godzinach.

4. Filia lub wydziały udostępniania mogą być zamknięte dla czytelników w sytuacjach wyjątkowych po uzgodnieniu z Dyrektorem.

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACJNYCH

§ 18

1. Wydziały:

1) Wydział Gromadzenia i Opracowania:

a) zakupy i opracowywanie zbiorów;

b) prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków;

c) selekcja i ubytkowanie, skontrum zbiorów;

d) prowadzenie i melioracja komputerowej bazy danych;

e) popularyzowanie nabytków Biblioteki;

f) tworzenie słownika haseł przedmiotowych zgodnie z JHP BN;

g) sprawowanie opieki merytorycznej nad filiami;

h) prowadzenie wspomagania szkół i placówek;

i) prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych;

j) prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;

k) sporządzanie sprawozdań.

2) Czytelnia i Informatorium:

a) prowadzenie prenumeraty czasopism;

b) tworzenie i modyfikowanie elektronicznej bazy BIBLIOGRAFIA, zawierającą opisy z czasopism i wydawnictw zbiorowych;

c) sporządzanie zestawień bibliograficznych;

d) udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych;

e) promowanie zbiorów i usług Biblioteki w środowisku oświatowym, lokalnym
i regionie oraz na stronie domowej;

f) kształcenie użytkowników w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji;

g) udostępnianie zbiorów Czytelni

h) prowadzenie statystyki związanej z obsługą czytelników:

i) popularyzowanie nowości w gablotach Czytelni;

j) prowadzenie wspomagania szkół i placówek;

k) prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych;

l) sporządzanie sprawozdań.

3) Wypożyczalnia Książek i Zbiorów Audiowizualnych :

a) udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych;

b) dbałość o stan techniczny i aktualność zbiorów, ustawienie w magazynach i ich zabezpieczenie;

c) wypożyczanie zbiorów zgodnie z regulaminem;

d) rejestracja czytelników w systemie komputerowym;

e) prowadzenie statystyki związanej z obsługą czytelników;

f) kształcenie użytkowników w zakresie wyszukiwania i przetwarzania nformacji

g) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

h) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

i) popularyzacja zbiorów Biblioteki;

j) prowadzenie wspomagania szkół i placówek;

k) prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych;

l) sporządzanie sprawozdań.

4) Wydział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) prowadzenie księgowości Biblioteki;

b) prowadzenie spraw płacowych pracowników biblioteki;

c) prowadzenie kasy;

d) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia;

e) przygotowywanie projektów umów;

f) prowadzenie sekretariatu Biblioteki;

g) obsługa techniczno-informatyczna;

h) konserwacja i naprawy bieżące;

i) dbałość o stan techniczny zbiorów;

j) sprzątanie;

k) obsługa ksero;

l) przeprowadzanie inwentaryzacji.

2. Filie:

a) zakupy i opracowywanie zbiorów;

b) prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków;

c) selekcja i ubytkowanie, skontrum zbiorów;

d) udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych;

e) rejestracja czytelników w systemie komputerowym;

f) prowadzenie statystyki związanej z obsługą czytelników;

g) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

h) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem;

i) promowanie zbiorów i usług Biblioteki w środowisku oświatowym, lokalnym;

j) kształcenie użytkowników w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji;

k) prowadzenie wspomagania szkół i placówek;

l) prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych;

m) prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu;

n) sporządzanie sprawozdań.

3. Biuro Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotecznego

a) budowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych;

b) instalacja i wdrażanie nowych programów;

c) modernizacja i naprawy sprzętu komputerowego;

d) nadzór techniczny nad systemem bibliotecznym;

e) archiwizacja danych.

4. Samodzielne stanowisko ds. kadrowych

a) prowadzenie spraw pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy;

b) opracowanie projektu arkusza organizacji Biblioteki oraz projektów zmian w arkuszu;

c) prowadzenie sprawozdawczości ;

d) przygotowywanie danych wynikających z obowiązku realizacji ustawy o systemie informacji oświatowej;

e) prowadzenie archiwum zakładowego.

§ 19

1. Struktura organizacyjna Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

2. Szczegółową organizację działania Biblioteki na rok szkolny określa arkusz organizacji Biblioteki.

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

§ 20

1. W Bibliotece tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) kierownik wydziału;

2) kierownik filii;

3) kierownik biura;

4) główny księgowy.

§ 21

1. Zadania kierownika filii:

1) planuje pracę filii;

2) decyduje o doborze księgozbioru i dokonuje zakupów nowości;

3) ustala przydział zadań, kontroluje ich realizację, ustala harmonogramy dyżurów oraz prowadzi ewidencję wykonanych prac przez poszczególnych pracowników filii;

4) odpowiada za dyscyplinę pracy pracowników filii i jest ich bezpośrednim zwierzchnikiem;

5) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do pracowników filii;

6) wydatki finansowe uzgadnia z dyrektorem i aprobuje dokumenty finansowe pod względem merytorycznym;

7) wnioskuje do dyrektora Biblioteki w sprawach pracowniczych;

8) sporządza sprawozdania.

§ 22

1. Zadania kierownika wydziału:

1) planuje pracę wydziału;

2) ustala przydział zadań, kontroluje ich realizację, ustala harmonogramy dyżurów oraz prowadzi ewidencję wykonanych prac przez poszczególnych pracowników;

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do pracowników wydziału;

4) współpracuje z wydziałami i filiami w zakresie realizacji zadań strategicznych Biblioteki;

5) wnioskuje do dyrektora Biblioteki w sprawach pracowniczych;

6) wydatki finansowe uzgadnia z dyrektorem i aprobuje dokumenty finansowe pod względem merytorycznym;

7) sporządza sprawozdania.

§ 22a

3. Zadania kierownika biura:

1) planuje pracę biura;

2) ustala przydział zadań pracownikom biura;

3) wydatki finansowe uzgadnia z dyrektorem i aprobuje dokumenty finansowe pod względem merytorycznym;

4) sporządza sprawozdania.

§23

1. Do obowiązków i uprawnień głównego księgowego należy:

1) planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Biblioteki w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań;

2) prowadzenie rachunkowości jednostki - zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami;

3) prowadzenie gospodarki finansowej Biblioteki - zgodnie z obowiązującymi zasadami;

4) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących
w dyspozycji Dyrektora Biblioteki;

5) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków, wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Biblioteki oraz ich zmian,

6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Biblioteki dotyczących prowadzenia rachunkowości;

7) opracowywanie rocznego projektu budżetu i czuwanie nad planowym jego wykonaniem;

8) czuwanie nad prawidłowością załatwienia całości spraw bankowych Biblioteki jako jednostki budżetowej;

9) przedkładanie Dyrektorowi Biblioteki informacji o realizacji budżetu;

10) przestrzeganie zasad prowadzenia ewidencji środków trwałych dla potrzeb naliczania umorzeń ich wartości;

11) sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych;

12) sprawowanie ogólnego nadzoru w zakresie przestrzegania zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty, dostawy oraz wykonywanie usług;

13) kierowanie pracą podległych pracowników oraz pełnienie nadzoru i udzielanie instruktażu;

14) przestrzeganie zasady odmawiania podpisu w przypadku nierzetelnego dokumentu i nielegalnej operacji gospodarczej nie mającej pokrycia w budżecie lub planie finansowym;

15) nadzór na sporządzaniem miesięcznych rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym;

16) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń w celu wystawienia dokumentów z różnych lat do spraw emerytalno-rentowych;

17) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki.

2. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem Biblioteki.

§ 24

1. W Bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze oraz pracownicy administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 25

1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy ustaw i akty wykonawcze wydane na ich podstawie, a w szczególności ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112).

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz współuczestniczenie w realizacji planu pracy Biblioteki.

3. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy w szczególności:

1) stwarzanie użytkownikom Biblioteki najkorzystniejszych warunków dostępu do poszukiwanej literatury i informacji;

2) stwarzanie atmosfery życzliwości i gotowości niesienia merytorycznej pomocy użytkownikom Biblioteki;

3) promowanie Biblioteki i jej usług;

4) proponowanie rozwiązań innowacyjnych, mających na celu doskonalenie form
i metod pracy Biblioteki na rzecz jej użytkowników;

5) udział w kształceniu i doskonaleniu kadr nauczycieli - bibliotekarzy oraz
w przygotowaniu uczniów i studentów do korzystania z informacji;

6) prowadzenie dokumentacji i statystyki związanej z wykonywaną pracą;

7) bieżące śledzenie postępów wiedzy z dziedziny pedagogiki ogólnej
i bibliotekoznawstwa, zmian w prawie oświatowym;

8) bieżąca znajomość nabytków Biblioteki i szybkie reagowanie na potrzeby czytelników w zakresie poszukiwanych źródeł informacji;

9) systematyczne doskonalenie umiejętności i uzupełnianie kwalifikacji poprzez samokształcenie i udział w zorganizowanych formach dokształcania
i doskonalenia zawodowego;

10) prowadzenie wspomagania szkół, placówek i bibliotek szkolnych;

11) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza systemowego należy w szczególności:

1) wdrażanie modułów systemu bibliotecznego PROLIB w bibliotece i filiach;

2) współpraca z bibliotekami pedagogicznymi woj. podkarpackiego w celu utrzymania spójności baz danych;

3) współpraca z administratorem systemu.

5. Szczegółowe zakresy obowiązków służbowych nauczycieli ustala dyrektor Biblioteki.

§ 26

1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi technicznej i administracyjnej Biblioteki;

2) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Biblioteki;

3) dostarczanie czytelnikom zamówionych książek i włączanie zwróconych książek na regały;

4) wykonywanie drobnych napraw księgozbioru, prac związanych z estetyką aparatu informacyjnego;

5) oklejanie kodami kreskowymi książek;

6) wykonywanie usług kserograficznych.

3. Zadania pracowników BOISB:

1) nadzór nad pracą sprzętu komputerowego pracującego w systemie bibliotecznym PROLIB;

2) instalacja niezbędnego oprogramowania;

3) archiwizacja danych;

4) nadzór techniczny nad systemem bibliotecznym.

4. Szczegółowe zakresy obowiązków służbowych pracowników ustala dyrektor Biblioteki.

§ 27

1. Do obowiązków wszystkich pracowników Biblioteki należy:

1) rzetelne i terminowe realizowanie powierzonych zadań;

2) dbałość o mienie Biblioteki - troska o zbiory, wyposażenie i sprzęt;

3) znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych i zarządzeń wewnętrznych
w zakresie wykonywanej pracy;

4) wykonywanie poleceń przełożonych;

5) przestrzeganie obiegu dokumentów;

6) przestrzeganie porządku, przepisów ppoż. oraz bhp;

7) przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;

8) przestrzeganie dyscypliny pracy.

2. Pracownicy mają prawo zgłaszania uwag, propozycji i wniosków zmierzających do usprawnienia realizacji zadań i poprawy organizacji pracy.

3. Pracownicy w zakresie wykonywanych zadań ponoszą odpowiedzialność służbową przed bezpośrednim przełożonym.

WARUNKI I SPOSÓB TWORZENIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI

§ 28

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie gromadzi książki, czasopisma oraz zbiory specjalne pod kątem potrzeb jej użytkowników.

2. Biblioteka powiększa swoje zasoby poprzez:

1) zakupy ze środków budżetowych i ofiarodawców;

2) dary od wydawców, księgarń, czytelników;

3) przyjmowanie w zamian za zagubione.

3. Przy powiększaniu zbiorów Biblioteka kieruje się jej profilem, potrzebami użytkowników
i liczbą wypożyczeń.

4. Biblioteka prowadzi księgi inwentarzowe:

1) książek;

2) broszur;

3) czasopism;

4) starodruków;

5) kartografii;

6) płyt analogowych;

7) taśm magnetofonowych;

8) kaset wideo;

9) płyt kompaktowych, DVD, dyskietek.

5. Biblioteka prowadzi ewidencję zbiorów zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283).

WARUNKI I SPOSÓB SELEKCJONOWANIA I OCHRONY ZBIORÓW

§ 29

1. Biblioteka planuje i przeprowadza selekcje zbiorów pod kątem aktualności, poczytności i stanu technicznego oraz na bieżąco podczas wprowadzania ich do baz komputerowych.

2. Biblioteka przeprowadza skontrum materiałów bibliotecznych w zależności od liczby zbiorów:

1) co najmniej raz na 10 lat w przypadku, gdy zbiory nie przekraczają 100 000 jednostek;

2) w sposób ciągły, gdy zbiory przekraczają 100 000 jednostek.

3) zasady selekcji i prowadzenia dokumentacji reguluje rozporządzenie wymienione w pkt. 4 § 28.

ZASADY FINANSOWANIA BIBLIOTEKI

§ 30

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie działa w formie jednostki budżetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Zmiany statutu przygotowuje oraz uchwala Rada Pedagogiczna.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 przesyłane są do wiadomości organu prowadzącego oraz Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty celem sprawdzenia zgodności z prawem.

3. Statut wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2016 r.


Załącznik nr 1

Schemat organizacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie


§ 1


Z dniem 1.01.2017 r. zmianie ulegają zapisy w Statucie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie jak poniżej:

I. § 15:


1. Organizację Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie tworzą:


1) wydziały;
2) filie;
3) biuro.


2. W skład Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie wchodzą:


1) Wydziały:


a) Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
b) Czytelnia i Informatorium;
c) Wypożyczalnia Książek i Zbiorów Audiowizualnych;
d) Wydział Ekonomiczno- Administracyjny.


2) Filie:


a) w Kolbuszowej,
b) w Leżajsku,
c) w Łańcucie,
d) w Mielcu,
e) w Sędziszowie Młp.,
f) w Strzyżowie.


3) Biuro obsługi informatycznej systemu bibliotecznego bibliotek pedagogicznych województwa podkarpackiego;

II. § 16:


3. Biblioteka pobiera opłaty:


1) za usługi reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.


III.§ 18:


4) Wydział Ekonomiczno-Administracyjny:


a) prowadzenie księgowości Biblioteki;
b) prowadzenie spraw płacowych pracowników biblioteki;
c) prowadzenie kasy;
d) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia;
e) przygotowywanie projektów umów;
f) prowadzenie sekretariatu Biblioteki;
g) obsługa techniczno-informatyczna;
h) konserwacja i naprawy bieżące;
i) dbałość o stan techniczny zbiorów;
j) sprzątanie;
k) obsługa ksero;
l) przeprowadzanie inwentaryzacji.
m) prowadzenie spraw pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy;
n) opracowanie projektu arkusza organizacji Biblioteki oraz projektów zmian w arkuszu;
o) prowadzenie sprawozdawczości ;
p) przygotowywanie danych wynikających z obowiązku realizacji ustawy o systemie informacji oświatowej;
q) prowadzenie archiwum zakładowego;

IV. Załącznik nr 1 do statutu:

Schemat organizacyjny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Paweł Guzek
Publikacja dnia: 05.01.2017
Podpisał: Seweryn Kolano
Dokument z dnia: 25.08.2010
Dokument oglądany razy: 3 047